ประเพณีแห่พระล้ำค่าตำบลป่าซาง

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา หน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าซาง ที่ตั้ง 201 หมู่ 1 บ้านร่องคี ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เบอร์โทรศัพท์ 053-602660 Website - http://www.pasangmaechan.com Facebook - https://www.facebook.com/pasangmaechan ประเภทแหล่งท่องเที่ยว - แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) ปริมาณรองรับ 500 -1,000 คน ช่วงเวลา ทุกวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี ลักษณะพื้นฐาน(จุดสนใจ) กิจกรรมประเพณีแห่พระล้ำค่าตำบลป่าซางเป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องประชาชนตำบลป่าซางซึ่งประดิษฐาน ณ วัดประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 องค์ มาจัดรูปขวบตามแบบล้านนาเพื่อแห่ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทย